Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Aktivity a rozvoj SSPŠ v kostce

V rámci mnohých programů a projektů byly podány žádosti o dotace na různá pracoviště a rozvoj školy. Níže se pokusím vše krátce shrnout a napsat ke každému ze záměrů krátký komentář. Mnohé z nich jsou již realizovány či se realizace zmíněných projektů připravuje.

Do těchto aktivit je zapojeno značné množství zaměstnanců i studentů a já jsem jim za jejich přístup i entuziasmus velmi vděčný. Bez nich by vše zůstalo jen v oblasti vizí a snů. Pochopitelně tato významná a dosti početná komunita aktivních osob není uzavřená, připojit se mohou i další zaměstnanci a studenti. Po pravdě se tak již děje a naše řady se rozrůstají.

MODERNIZACE ČI VYTVÁŘENÍ NOVÝCH ODBORNÝCH PRACOVIŠŤ

Na modernizaci či vytváření nových odborných pracovišť využíváme několik zdrojů, jedním jsou fondy školy (Investiční a rezervní fond), druhým jsou mimořádné dotace zřizovatele, třetím pak prostředky v rámci různých grantů. Níže naznačuji, co chceme realizovat a z jakých programů či mimořádných dotací.

Vytvoření Kybernetického polygonu

Záměr vytvořit Kybernetický polygon již byl realizován, pracoviště bylo slavnostně otevřeno paní primátorkou Prahy v září 2017. Vybudováno bylo díky mimořádné dotaci zřizovatele ve výši 2,4 milionu korun.

Kybernetický polygon je již využíván, nyní především pro studenty třídy 1.K. Jde o třídu pilotního oboru Kybernetická bezpečnost, který je vyučován pouze na dvou školách v ČR, na SSPŠ a partnerské Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně.

Vytvoření nové klimatizované servrovny, nákup nových serverů

Zřizovatel v roce 2017 poskytl mimořádnou dotaci ve výši 1,6 milionu korun na vybudování nové klimatizované servrovny v místnosti číslo 4 v přízemí. Zde budou umístěny i servery, na jejichž nákup získala škola letos mimořádnou dotaci zřizovatele ve výši 690. 000,- Kč. Servery budou sloužit pro oddělení Kybernetického polygonu od sítě školy, což umožní další jeho rozvoj.

Ke zprovoznění servrovny a nových serverů dojde na začátku roku 2018.

Modernizace a rozšíření laboratoří fyziky, pracoviště robotiky a multimédií

Byl podán projekt formou šablony v rámci výzvy z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) ve výši 2,5 milionu korun na modernizace a rozšíření laboratoří fyziky, pracoviště robotiky a multimédií. Na každé z těchto pracovišť by měla jít třetina zmíněné částky. Projekt prošel formálním hodnocením a čeká se, zda uspěje v dalším schvalovacím procesu. Není tak zcela jasné, kdy a zda vůbec tyto prostředky škola získá. Pokud by se tak nestalo, využije škola jiné zdroje či jiné grantové výzvy, aby mohla tento záměr uskutečnit.

Výstavba nového pracoviště virtuální reality

Na výstavbu zcela nového odborného pracoviště virtuální reality v učebně 301 ve výši 2,4 milionu korun již byla mimořádná dotace zřizovatele schválena, nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. V rámci tohoto pracoviště má vzniknout 17 studentských stacionárních pracovišť virtuální reality, 1 pracoviště pro učitele, 1 pochozí pracoviště. Předpokládá se i nákup zařízení pro zobrazení rozšířené virtuální reality.

Zahájení výuky by mělo nastat od 1. února 2018.

Vytvoření laboratoře IoT pro studentský pracovní tým

Z vlastních zdrojů školy bylo začátkem září 2017 dokončeno vytvoření laboratoře IoT v místnosti 28 (nad dílnami), kde může realizovat své projekty studentská pracovní skupina, kterou vede student Štěpánek ze třídy 3.A. Náklady na toto pracoviště byly cca 100. 000,- Kč. Velmi významně se na jeho výstavbě podíleli sami studenti, kteří ve spolupráci s údržbářem panem Dvořákem obložili stěny sádrokartonem, položili plovoucí podlahu a následně místnost sami vymalovali.

Laboratoř je již v provozu, studenti se v ní scházejí po skončení výuky, mnohdy zde tvoří své projekty až do večerních hodin.

Výstavba nového pracoviště IoT

Koncem listopadu 2017 byla získána mimořádná dotace zřizovatele ve výši 2,4 milionu korun na výstavbu nového pracoviště IoT, které se bude nacházet v polovině současné soustružny. Tyto prostředky budou využity výhradně na stavební úpravy, vznikne otevřený dvoupatrový model domu (rozměry cca 3 x 8,5 metrů, plocha domu bude více než 50 metrů čtverečních) a podklad pro výstavbu modelu chytrého města (rozměry cca 3 x 3,5 metru, plocha tedy kolem 10 metrů čtverečních).

Až budou ukončeny stavební práce, další vývoj modelu chytrého domu a stavba modelu chytrého města na vytvořeném podkladu makety již budou v režii studentů SSPŠ a jejich vyučujících. Využity mohou být i studentské a maturitní projekty ve školním roce 2018/2019. Půjde o stále se rozvíjející modely, které mohou být dále vylepšovány. Nejde tedy o zakoupení chytrých zařízení „na klíč“, ale jejich vytváření v rámci projektů studentů.

Zahájení výuky a studentských prací by mělo nastat od 1. února 2018.

Výstavba moderní laboratoře elektrotechniky

Je plánován vznik nové moderní laboratoře elektrotechniky v místnosti číslo 4. V tuto chvíli se hledají zdroje, mohou být využity prostředky z EU, vlastní fondy školy či mimořádná dotace zřizovatele.

Zahájení výuky by mohlo v této laboratoři začít od září 2019.

Výstavba dvou tříd v rámci projektu zřizovatele „Polytechnická hnízda“

SSPŠ je jednou ze 17 pražských středních škol, kde vzniknou tak zvaná „Polytechnická hnízda“, jejichž vytvoření a částečně i provoz bude financovat zřizovatel i za využití prostředků EU. Na SSPŠ mají vzniknout dvě nové učebny na výuku mechanických dovedností a robotiky. Tyto učebny budou využívat i žáci základních škol z regionu Prahy 5, vyučující SSPŠ či zletilí studenti mohou pak být lektory tohoto praktického výcviku.

V tuto chvíli probíhá výběrové řízení, které organizuje zřizovatel. Škola dostane vybavení pro každou z těchto dvou zmíněných místností, tedy nábytek, základní zařízení, které sestává i z mechanických nástrojů a sad pro výuku robotiky.

Jedna z těchto nových učeben vznikne v dílnách v současné zámečně, druhá v současných učebnách 313a a 313b, kdy dojde k jejich spojení odstraněním sádrokartonové příčky.

Realizace závisí na probíhajícím výběrovém řízení, je plánována na první pololetí kalendářního roku 2018, s využitím na výuku se pak počítá od září 2018.

Modernizace současných dílen

V plánu je zmodernizovat další prostory současných dílen, kterých se nedotknou výše uvedené úpravy. V druhé polovině současné soustružny je v plánu vytvořit moderní dílnu, vybavenou potřebnými obráběcími stroji, včetně požadavku na nákup pětiosého NC stroje. Modernizována má být i svařovna a kovárna. V tuto chvíli probíhají jednání s představiteli zřizovatele a hledání zdrojů, které se mohou rekrutovat z fondů školy, mimořádné dotace zřizovatele či z grantových peněz EU. Možná je i jejich kombinace. Cílem je umožnit studentům praktickou realizaci jejich různých projektů i získání dalších potřebných dovedností.

Předpokládaná realizace do září 2019.

Využití výzvy číslo 37 z OP VVV

V současné době projektové oddělení SSPŠ připravuje grant, který chceme podat v rámci výzvy číslo 37 z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jednáme mezi sebou a se zřizovatelem, co by mělo být jeho obsahem. Jednou z možností je využít tyto prostředky na nákup zařízení do plánované modernizované dílny, druhou pro obnovu některých tříd výpočetní techniky a vytvoření nové elektrolakoratoře, třetí získat prostředky na modernizaci infrastruktury školy spojené s počítačovou sítí. Žádat je možné částku kolem 2,5 milionu korun.

Vytvoření „Polytechnického centra při SSPŠ“

Velkým projektovým záměrem je vytvoření „Polytechnického centra při SSPŠ“, které má mít dvě části. Prvním je „Technické centrum při SSPŠ“, které bude zcela v režii SSPŠ, a které mají tvořit laboratoře IoT, fyziky, elektrotechniky, multimédií, robotiky, Kybernetický polygon, pracoviště virtuální reality, hardware, 3D tisku, počítačových sítí. Většina z těchto laboratoří již existuje či se právě buduje. Druhou částí má být „Centrum praktické výchovy při SSPŠ“, v rámci kterého vzniknou pracoviště s moderními technologiemi výroby. Součástí budou jak pracoviště v nové hale, tak nová obráběcí dílna v současné soustružně, ale i rekonstruovaná stávající svařovna a kovárna. Důležitá pro projekt je spolupráce a podpora zřizovatele, kterým je Hlavní město Praha.

Centrum praktické výchovy má být provozováno ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR. Byla vytvořena nezisková společnost „Centrum praktické výchovy při SSPŠ“, jejíž ředitelkou se stala paní Heroldová z Hospodářské komory a v jejíž správní radě zasedá i ředitel SSPŠ. Mělo by zde být využito propojení Hospodářské komory na významné firmy, zajištění provozu centra touto společností. Ovšem předpokládá se i velmi úzká spolupráce se zaměstnanci SSPŠ a jejími studenty. Proto se mnou o vybavení tohoto centra a jeho provozu budou jednat za školu i paní profesorka Krajčová a současný student třídy 3.A pan Štěpánek.

Již proběhlo v gesci zřizovatele výběrové řízení na projektanta, byla vybrána konkrétní nabídka, její hodnota je cca 850. 000,- Kč. Tyto prostředky jsou určeny na vyhotovení projektu a v nejbližších dnech měla být podepsána smlouva a projektant by měl zahájit svou práci. V rámci tohoto projektu má být vybudována nová hala na třetím dvoře za dílnami, na místě současné frézárky a garáží, kdy tyto stavby jsou v dezolátním stavu a určené k demolici.

O dalším postupu vypovídá níže uvedený e-mail, který zaslala radní Prahy pro školství paní Ropková ve čtvrtek 30. listopadu 2017.

„Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,

dovoluji si Vás informovat, že jsem do rozpočtu na rok 2018 navrhla částku 18 milionů na vybudování polytechnického centra a tato částka byla dnes ZHMP schválena. V příštím roce tedy může být tato akce realizována. Budu se těšit na další spolupráci a jsem s pozdravem. Ing. Mgr. Irena Ropková.“

Kdy přesně bude provoz „Polytechnického centra při SSPŠ“ zahájen, není zcela jasné, bude záležet na více okolnostech, především však na době trvání výběrového řízení na zhotovitele díla a také na získání dalších prostředků na vybavení nových prostor. Reálný se jeví termín září 2019.

VELKÉ PROJEKTY ŠKOLY I S VYUŽITÍM GRANTŮ

Projekt šablony na podporu vzdělávání v rámci OP PPR

V rámci šablon z výzvy z Operačního programu Praha – pól růstu získala v roce 2017 škola projekt na podporu výuky ve výši 1,15 milionu korun. V rámci něho probíhají školení pedagogů, práce koordinátora pro spolupráci školy a firem, kariérového poradce, spolupráce mezi pedagogy či semináře pro studenty z matematiky či programování.

Projekt končí v březnu roku 2019.

Projekt „Inkluzivní výchova na SSPŠ“ z OP PPR

V současné době dobíhá projekt „Inkluzivní výchova na SSPŠ“ z Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR), v rámci kterého jsou realizovány různé akce, například již dvakrát proběhlý Kemp demokracie, dvakrát uskutečněný výjezd do Polska, společné akce českých a zahraničních studentů, Dny demokracie. Jednou byl již realizován Kemp bez hranic, druhý proběhne na jaře 2018.

Projekt končí 31. června 2018.

Projekt „Inkluzivní výchova na SSPŠ“ z OP PPR – pokračování

Již byla vyhlášena výzva číslo 28 „Inkluze a multikulturní vzdělávání“ v rámci Operačního programu Praha – pól růstu (OP PPR), která je určená pro pražské mateřské, základní a střední školy. Žádosti je možno podávat do 31. května 2018 do 16.00 hodin. Zájmem SSPŠ je podat projekt, který naváže na současný projekt s názvem „Inkluzivní výchova na SSPŠ“.

K obsahu tohoto projektu budou probíhat jednání, včetně svolání tradičního kulatého stolu za účasti pedagogů, absolventů a studentů.

Projekt „Dům budoucnosti“ z programu Erasmus +

Již druhým rokem běží projekt „Dům budoucnosti“ z programu Erasmus +, kdy pracovní tým složený ze studentů SSPŠ vytváří model chytrého domu spolu se studenty z Německa, Francie, Španělska a Polska. Naši studenti mají dům vybavit moderními technologiemi, tedy vytvořit jeho mozek.

V rámci projektu již proběhly týdenní výjezdy pracovní skupiny do Francie a Španělska, další setkání proběhnou v Německu, Polsku a nakonec na naší škole.

Projekt končí v červnu 2019.

Projekty v rámci programu Erasmus +

Projektové oddělení školy pod vedením pana Hejhala připravuje žádost pro novou výzvu, kdy ta musí být podána do března 2018. S projektovým oddělením spolupracuje i můj studentský asistent pan Jarolímek ze třídy 4.C. Nabízí se více možností, o obsahu projektu se v současné době jedná.

Partnerství SSPŠ v projektech z programu Erasmus +

Naše škola je partnerem v některých již realizovaných či připravovaných projektech. V rámci nich SSPŠ spolupracuje s dalšími evropskými školami na bezdrátovém přenosu dat v rámci systému IQRF nebo zajišťuje čtrnáctidenní pobyty tureckých studentů na naší škole, kdy jim odborný program připravují naši lektoři, často z řad úspěšných spolupracujících absolventů. Zájem o naši školu je značný a musíme některé nabídky z kapacitních důvodů odmítat.

Projekt EDISON

Již pátým rokem jsme zapojeni do mezinárodního projektu EDISON, v rámci kterého na naší škole každý rok pobývá po dobu jednoho týdne osm vysokoškolských studentů z celého světa. Další přijedou koncem února 2018.

Projekt Osvětim

Již čtvrtým rokem je vytvářen projekt Osvětim. Ten je skvělým příkladem, jak sami studenti rozhodují o podobách a obsahu různých projektů.

Ve školním roce 2014/2015 jsem nabídl jako maturitní projekt vytvoření technické dokumentace táborů Auschwitz I. a Auschwitz II. – Birkenau. Tři studenti přišli s tím, že by se pokusili tábory vymodelovat. Jejich pokus dopadl úspěšně.

Z tohoto důvodu jsem znovu toto téma maturitního projektu nabídl pro školní rok 2015/2016 a přihlásilo se neuvěřitelných třicet studentů. Zájem se zapojit projevili i někteří studenti třetího ročníku v rámci svých studentských projektů. Během tvorby, jejíž součástí byla i dvoudenní pracovní cesta do Osvětimi, sami studenti přišli s tím, že samotné budovy zcela nevypovídají o hrůzách v obou táborech a navrhli vytvoření typických scén s postavami. Ukázalo se, že realizace této myšlenky je v silách studentů SSPŠ.

Ve školním roce 2016/2017 pracovalo na projektu dalších 40 studentů, někteří z nich pokračovali ve své práci ze třetího ročníku. Došlo k vymodelování obou táborů a vytvoření typických scének. Byly realizovány dvě výstavy projektu v Terezíně, jedna v Deggendorfu na česko-německé konferenci Průmysl 4.0 a jedna v Praze. O projektu psala MF Dnes, Právo a Pražská pětka, informovala o něm i Česká televize.

Na konci školního roku 2016/2017 opět přišli sami studenti s dalším nápadem, tedy vytvořit prohlídku táborů pomocí virtuální reality. Ve školním roce 2017/2018 jsou proto modely převáděny do virtuální reality, na tom pracuje 10 studentů v rámci svých maturitních projektů, 6 studentů jako maturitní projekt vytváří fyzický model tábora Auschwitz II. – Birkenau o rozměrech 3 x 3 metrů i za pomocí 3D tisku. Dalších 20 studentů ze třetího ročníku v rámci svých studentských projektů vytváří historické postavy.

Od školního roku 2016/2017 působí v roli konzultantů někteří absolventi, kteří předtím sami byli řešiteli tohoto projektu.

Dne 8. března 2018 má být zahájena stálá expozice projektu Osvětim v Terezíně, součásti bude pásmo obrazů s typickými výjevy z obou zmíněných táborů, fyzický model tábora Auschwitz II. – Birkenau a virtuální prohlídka obou táborů.

Projekt by měl pokračovat i ve školním roce 2018/2019, k tomu probíhají jednání se sociálními partnery, například 28. listopadu 2017 proběhlo jednání se zástupcem ředitele Muzea Auschwitz v Osvětimi. Dalšími spolupracujícími organizacemi jsou Asociace virtuální a rozšířené virtuální reality, Centrum pro studium genocid v Terezíně a FEL ČVUT.

Projekt Terezín

V rámci spolupráce se Sdružením občanů Terezín je v rámci maturitních a studentských projektů vytvářen model historické Velké pevnosti Terezín z přelomu osmnáctého a devatenáctého století. Předpokládá se vymodelování a vytvoření virtuální prohlídky této pevnosti. Do projektu je v tomto školním roce zapojeno 32 studentů třetích a čtvrtých ročníků v rámci svých studentských a maturitních projektů.

Sdružení občanů pro Terezín podalo projekt v rámci programu z fondů EU na propojení formálního a neformálního vzdělávání, ve kterém má být SSPŠ spolupracující organizací. Zda však tento projekt získá dotaci, není zcela jasné.

Internetové zpravodajství SSPS TV

Již mnoho let probíhá velký projekt internetového zpravodajství SSPS TV. V rámci toho vytvářejí studenti nejen videa o událostech na škole, ale též mnoho pořadů na různá témata, od motoristického magazínu až po pořad o vaření. Do projektu je ve školním roce 2017/2018 zapojeno na šedesát studentů, jejich konzultanty jsou mnohdy absolventi, kteří dříve na tomto projektu sami pracovali. Vedoucím zpravodajské redakce SSPS TV je student Sůva ze třídy 4.B.

Školní časopis Presík

Školní časopis Presík má více než dvacetiletou tradici, u jeho zrodu jsem stál ještě jako řadový kantor SSPŠ. Jedním z prvních šéfredaktorů byl i současný profesor pan Kolář, dalšími můj současný asistent pan Panský, student VŠE, či současný vedoucí PR oddělení pan Kalista, student UK. Ve školním roce 2017/2018 se na tvorbě Presíku podílí více než deset studentů. Šéfredaktorem Presíku je student Škoda ze třídy 2.L.

Vytvoření zpravodajské redakce SSPŠ pro Smart City – seminář žurnalistiky

Od 1. prosince 2017 byl zahájen seminář žurnalistiky, který pravidelně každý pátek od 14.00 hodin povede pan Bajčan, majitel PR agentury a dříve pracovník mnoha novin a televizí. Pan Bajčan na začátku vytýčil hlavní cíl semináře, tím je účast zpravodajského týmu SSPŠ na mezinárodní konferenci „Smart City 2035“, která se bude konat ve dnech 23. až 25. května 2018 v Praze. Pan Kalista, vedoucí PR oddělení školy, by pak měl některé akce moderovat. V rámci projektu „Smart City 2035“ má navíc SSPŠ spolupracovat na osvětě zahájené v roce 2018 s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK), ČVUT a Technickou universitou v Deggendorfu v Německu.

Pan Bajčan má v úmyslu vyškolit tento zpravodajský tým tak, aby byl „na sto procent připravený“ a schopný zvládnout poskytovat informace z oblasti moderních technologií dalším médiím. Pan Bajčan je připravený pomáhat i s tvorbou školního časopisu Presík a pořadů SSPŠ TV.

VYTVÁŘENÍ DALŠÍCH STUDENTSKÝCH PRACOVNÍCH TÝMŮ

Již nyní jsou na škole vytvořeny mnohé studentské pracovní týmy. Ty jsou otevřené a zapojit se do nich mohou studenti ze všech ročníků, kteří projeví zájem. Další se mohou přidat, a nepochybně přidají, i v příštím školním roce.

Již výše jsou popsané studentské pracovní týmy pro tvorbu internetového zpravodajství SSPS TV či tvorbu školního časopisu Presík.

Studentský pracovní tým pro tvorbu modelu „Domu budoucnosti“

Šestičlenný studentský pracovní tým pod vedením studenta Štěpánka ze třídy 3.A vytváří projekt „Dům budoucnosti“ v rámci programu Erasmus +. Tento projekt již byl popsán výše.

Studentský pracovní tým pro tvorbu konkrétních fyzických modelů

Dvanáctičlenný studentský pracovní tým pod vedením studenta Štěpánka ze třídy 3.A vytváří různé fyzické modely v rámci IoT laboratoře. Jako příklad lze uvést práci na vývoji robotické ruky, stavba dronů, 3D tiskárny či některých chytrých zařízení.

Studentský pracovní tým pro kybernetickou bezpečnost

Spolu s pány profesory Sýkorou a Němcem spolupracuje sedmičlenný tým studentů, jehož členové pomáhají vytvářet scénáře pro Kybernetický polygon, ale také chodí na školy a provádějí osvětu v oblasti kybernetické bezpečnosti. Rovněž pomáhají organizovat Kempy kybernetické bezpečnosti. Do týmu se již zapojili i dva studenti ze třídy 1.K.

Studentský pracovní tým pro vytváření virtuální reality

Tento nově ustavený desetičlenný studentský pracovní tým povedou studenti Bezák ze třídy 3.A a Toman ze třídy 2.A. Ti od druhého pololetí školního roku 2017/2018 zahájí semináře, kde zmíněné studenty druhých a prvních ročníků budou učit dovednostem v modelování a programování. Zároveň s nimi začnou vytvářet konkrétní projekt spojený s virtuální realitou.

Studentský pracovní tým pro spolupráci se Smart City Prague

Šestnáctičlenný pracovní tým pro spolupráci se zřizovatelem na Smart Prague City vede student Sloup ze třídy 3.A. Student Sloup již jedná s ředitelem Smart Prague City panem Zadinou, připravuje s kolegy vytvoření nového pracoviště IoT v dílnách (již popsáno výše), jeho členové mají spolupracovat i s týmy firmy Smart Prague City či Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK).

Níže je pro ilustraci předpokládané činnosti tohoto pracovního týmu uveden dopis ředitele Smart Prague City Ing. Zadiny, kterým podpořil žádost školy o mimořádnou dotaci zřizovatele.

„Smíchovská střední průmyslová škola se intenzivně zabývá výukou a vytvářením projektů v nejmodernějších oblastech IT, jako jsou Internet věcí, Kybernetická bezpečnost, Virtuální realita, Aplikované programování, Robotika. Využívá k tomu mnoho aktivních zaměstnanců, absolventů a studentů.

Proběhlo jednání o zapojení těchto osob do rozvoje koncepce Smart Prague. Je předpoklad, že tito mladí lidé jsou schopni přicházet s novými nápady a navrhovat neotřelá řešení. Je žádoucí podchytit jejich zájem a dát jim prostor pro jejich seberealizaci, přičemž vhodné by mohlo být i jejich zapojení do pracovních týmů Smart Prague.

V rámci této spolupráce se jeví jako žádoucí vybudovat na Smíchovské střední průmyslové škole pracoviště IoT, které bude sloužit jak pro výuku studentů, tak pro vytváření různých projektů, ale zároveň i jako ukázkové pracoviště pro další subjekty.“

Studentský pracovní tým pro spolupráci s AŠ Mladá Boleslav

Desetičlenný studentský pracovní tým pro spolupráci s AŠ Mladá Boleslav vede student Tsidina ze třídy 3.A. Ten již samostatně jedná s představiteli této firmy, poslední schůzka se uskutečnila v laboratoři IoT v pondělí 27. listopadu 2017. V tomto školním roce má být zahájena pilotní spolupráce, zájem obou stran je na dlouhodobé mnohaleté spolupráci.

Studentský pracovní tým pro spolupráci s firmou ANECT

Desetičlenný studentský pracovní tým vede student Skokan ze třídy 2.A. Ten také dojednává v tuto chvíli konkrétní body spolupráce s touto IT firmou.

Studentský pracovní tým pro spolupráci s firmou LINET

Čtyřčlenný pracovní tým pro spolupráci s firmou LINET, která se zabývá výrobou chytrých postelí, vede student Hnízdo ze třídy 3.A. V tuto chvíli je v kontaktu s manažerem této firmy a domlouvá konkrétní úkol, který bude se svými kolegy řešit.

Studentský pracovní tým pro projekt Czechinvestu

Czechinvest z pověření vlády ČR realizuje prostřednictvím pěti vybraných středních škol v ČR propagaci technického vzdělávání na základních školách. Jednou z těchto škol je i SSPŠ, jejíž působnost je zaměřena na Prahu a Středočeský kraj. V rámci toho vznikl pětičlenný studentský pracovní tým, který vede student Cirkovský ze třídy 4.C. V rámci tohoto projektu učí studenti SSPŠ žáky pěti vybraných základních škol programovat za pomocí stavebnice micro:bit. Celkem je nyní do tohoto pilotního projektu zapojeno padesát žáků z pěti základních škol.

Studentský pracovní tým pro Interaktivní vědecké centrum při SSPŠ

V rámci grantu zřizovatele vznikl projekt Interaktivní vědecké centrum při SSPŠ, ve kterém jsou pořádány workshopy pro žáky základních škol. Spolu s tím vznikl desetičlenný studentský pracovní tým, jehož členové tato školení v laboratořích fyziky či jiných odborných učebnách provádějí.

Studentský pracovní tým pro spolupráci na projektu „Hodinový ajťák“

Pětičlenný studentský pracovní tým pod vedením studenta Skokana ze třídy 2.A spolupracuje s neziskovou organizací „Moudrá sovička“, která poskytuje služby seniorům. K těm na zavolání v projektu „Hodinový ajťák“ přijede student až domů a poskytne jim pomoc v oblasti IT.

Další studentské pracovní týmy

Další studentské pracovní týmy vznikají u příležitosti tvorby studentských a maturitních projektů, těch jsou desítky, ale také pro další výše nezmíněné projekty školy. Těmi jsou například workshopy pro seniory, pořádání Letní školy v srpnu, různé soutěže pro žáky ZŠ a podobně. Stále se však ozývají další a další organizace či firmy, které chtějí se SSPŠ spolupracovat. Proto se dá předpokládat, že další studentské pracovní týmy vzniknou ještě během školního roku 2017/2018 či v dalším školním roce.

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.