Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Vyhodnocení ředitelských anket - září 2017

Pravidla pro vyhodnocování anket

Do pondělí 18. září 2017 jsem vyhodnotil ankety, které mi vyplnili anonymně studenti na závěr besed. Vytvořil jsem tabulky a převedl do elektronické podoby všechny informace od studentů. Následně byly všechny ankety skartovány, jak jsem slíbil.

Co se týká besed, ve všech třídách byla atmosféra vstřícná a příjemná, až na třídu 3.D, kde naopak byla nevstřícná až nepřátelská. Z anket jednoznačně vyplývá, že každá ze tříd má své specifické problémy a různou míru pozitivního myšlení.

Jako vždy mají ankety svou veřejnou a neveřejnou část. Veřejnou částí je přehled silných a slabých stránek školy a hodnocení aktivit školy. Ta je uvedena níže i s mým komentářem. Neveřejnou částí jsou připomínky k výuce, návrhy na zlepšení a vzkazy pro mě osobně. Ty v tištěné podobě obdržel management školy k dalšímu využití, tj. moji zástupci, vedoucí předmětových komisí a vedoucí PR a IT oddělení školy. Níže jsou uvedeny pokyny, které jsem jim k využití anket sdělil.

Ani letos nebyla žádná anketa znehodnocena, vyskytl se pouze dvakrát vulgární výraz, a v obou případech ho dali autoři textu do uvozovek. Některá vyjádření studentů zcela neodpovídají realitě, nicméně to nic nemění na faktu, že tento názor zastávají a díky zpětné vazbě se o tom dozvídá management školy a může tento stav řešit. Velice si vážím důvěry studentů i ochoty mnohých z nich své názory vyjevit.

Celkem bylo vyplněno 427 anket, 140 ve čtvrtém, 130 ve třetím a 157 ve druhém ročníku. V neveřejné části ankety je k dispozici celkem 35 stránek textu s připomínkami, vzkazy či návrhy na zlepšení. Já osobně se již některými zabývám a stejný pokyn jsem dal i managementu školy.

Pokyny pro management školy:

  • je zakázáno informace z anket šířit mimo školu
  • pracovníci zvolí vhodnou formu, jak připomínky probrat se svými konkrétními podřízenými, kterých se týkají, cílem je zlepšit danou situaci, nikoli nikoho trestat či skandalizovat

Pokyn pro všechny zaměstnance školy:

  • je zakázáno informace z anket šířit mimo školu
  • je zakázáno rozebírat ankety se studenty bez předchozího projednání a souhlasu ředitele školy (ten ho může udělit, pokud usoudí, že debata se studenty o daném problému pomůže situaci vyřešit)
  • porušení tohoto nařízení bude považována za hrubé porušení pracovních povinností s odpovídajícími důsledky

Česká republika je jako Středozem, ohrožovaná temnotou šířící se z Mordoru

Ankety, jejichž vyhodnocení je uvedeno níže, se konají pravidelně již patnáct let. To již dává šanci vyvodit z nich i určité obecné závěry. A jeden z nich není vůbec radostný. Je naprosto patrné, jak se původní nadšení a pozitivní přístup studentů mění v čase.

Obávám se, že jde o celospolečenský jev, který se, nevím proč, nazývá „blbá nálada“. Faktem však je, že je těžké v takové celospolečenské atmosféře zůstat pozitivní. Rozhodně však studenti druhých ročníků mají radostnější a pozitivnější pohled na svět, než je tomu u čtvrtých ročníků.

Je možné, že studenti čtvrtých ročníků již některé vymoženosti naší školy berou jako samozřejmost, ale také se jistě projevuje jejich stoupající skepse a lhostejnost. Což je jev pro mě velmi špatný. Jistě, pro některé studenty to neplatí, ale těch je na můj vkus málo. Přitom je patrné, při porovnání anket za poslední roky, že se míra pozitivního přístupu u většiny tříd s časem snižuje.

Připadá mi, jako by se nad Českou republikou rozprostírala temnota, z níž občas vystupují ostrůvky pozitivní deviace. Mladí lidé jsou zpočátku touto temnotou nepoznamenáni, ale s časem je začíná pohlcovat a jen málo z nich se této celospolečenské negativní atmosféře dokáže bránit. Nakolik k tomu přispíváme i my na škole, kdy určitě ne každý pedagog oplývá optimismem, je pochopitelně k diskusi.

Za sebe musím konstatovat, že je mi z toho smutno, ale přesto zůstávám stále umírněným optimistou. Důvod mi k tomu dávají desítky velmi aktivních zaměstnanců a studentů, kteří se nenechají otrávit a podílejí se na mnoha aktivitách školy. Jejich elán, jejich pozitivní myšlení, mi při setkání s nimi vždy vlije novou energii do žil.

Otázka číslo 1:

Napište maximálně pět věcí, které považujete za silné stránky školy.

Celkové výsledky:

Silné stránky školy

ODPOVĚDI

4.R

3.R

2.R

SUMA


Bufet

61

67

30

158

Ředitel, vedení školy

28

49

78

155

Vybavení školy

47

43

62

152

Mnoho možností pro studenty

36

43

62

141

Přístup ke studentům, spolupráce

37

33

52

122

Projekty školy

29

32

53

114

Studentský klub

41

39

33

113

Wi-Fi

45

35

29

109

Někteří učitelé

27

22

31

80

Certifikáty

35

18

21

74

Pedagogický sbor

11

25

34

70

Prestiž, pověst

22

15

29

66

Spolupráce se školami a firmami

14

19

15

48

Volitelné předměty VOP

21

14

0

35

Stálý rozvoj školy

16

10

8

34

Zájezdy do zahraničí

12

9

8

29

Venkovní hřiště

12

9

5

26

Poloha školy

16

4

4

24

Zapojení studentů do chodu školy

9

2

11

22

Komentář k uvedeným silným stránkám školy:

Obecně mohu konstatovat, že mám osobně z ankety dobrý pocit. Nejde jen o to, že si někteří povšimli mé činnosti pro školu, ale především o to, které další silné stránky školy studenti uvádějí. Většina z nich spadá přímo do mé kompetence, s výjimkou pedagogického sboru, o který se stará můj zástupce pan Nechanický. Včetně přijímání nových učitelů a stanovování jejich úvazků.

Mohu ujistit, že rozhodně nepodlehnu sebeuspokojení a budu se snažit dále věci zlepšovat a posouvat dopředu. Tato slova asi budou znít pár jedincům zlověstně, myslím tím ty, kteří žehrají na moji aktivitu a snahu měnit staletími zavedené pořádky. Ale nemohu si pomoc, chci ještě více zapojit pedagogy a studenty do chodu školy, chci větší interakci mezi studenty a učiteli. Budu nadále podporovat projektovou výuku a budu po studentech požadovat, aby převzali zodpovědnost za své vzdělávání. A po pedagozích, aby se nebáli nových věcí a výzev, moderních technologií a už vůbec ne svých studentů.

Bufet

Bufet se již tradičně umisťuje na předních místech, v loňském roce byl druhý za Wi-Fi, letos zase vyhrál. Jsem rád, že studentům chutná a že se mi podařilo najít vhodného a dlouholetého nájemce, se kterým je dobrá zkušenost a spolupráce. Investice do prostor bufetu, kterou jsem kvůli požadavkům hygieny schválil, se ukazuje jako dobře vynaložené prostředky.

Ředitel, vedení školy

Oproti minulému školnímu roku došlo k navýšení počtu studentů (z 99 na 155), kteří mezi silné stránky uvádějí většinou moji osobu, občas obecně vedení školy. Velice si této důvěry vážím a pokusím se ji nezklamat.

Naproti tomu za slabou stránku školy považuje moji osobu pět studentů, z nichž jeden ji uvedl do své ankety hned čtyřikrát. Student 4.C do slabých stránek školy napsal: 1. likvidace nástěnky, 2. ředitel, 3. Radko Sáblík, 4. pan ředitel, 5. proslovy pana ředitele. Asi mu nejsem moc sympatický …

Vybavení školy

Jsem rád, že studenti vybavení školy považují za dobré. Zde je třeba poděkovat zřizovateli, který nám mnohokráte pomohl mimořádnými dotacemi. Udržet vybavení na solidní úrovni ve škole zaměřené na IT je nesmírně těžké a finančně velmi náročné. Od roku 2003 bylo jen do hardware a software investováno 24. 370. 000,- Kč.

Mnoho možností pro studenty

Velice mě těší, že mnohé aktivity školy studenti vítají a oceňují, byť někteří zaměstnanci i studenti s tímto mým přístupem zcela nesouhlasí. Domnívají se, že student má sedět v lavici a poslouchat výklad, aby ho mohl později zopakovat při zkoušení či v testu. Já jsem přesvědčený, že moderní výuka je přeci jen o něčem jiném a získané zkušenosti z různých aktivit jsou pro budoucnost našich studentů velmi důležité.

Přístup ke studentům, spolupráce

Za ocenění v této oblasti studentům děkuji, stejně jako děkuji všem pedagogům a zaměstnancům školy, kteří dokáží se studenty dobře komunikovat a spolupracovat. Pochopitelně svůj díl mají i samotní studenti, respektive ti, kterým záleží na jejich osobnostním růstu.

Projekty školy

Projektům se na škole věnuji od roku 1991. Projektová výuka má na naší škole své významné místo a tradici. Jsem rád, že se osvědčil můj systém s garantem a konzultantem, který se o několik let později objevil i ve školském zákonu, byť pod názvoslovím vedoucí práce a oponent.

Nejsou však jen celoroční práce ve třetím a čtvrtém ročníku, jsou i další velké projekty, do kterých se dobrovolně zapojují i studenti nižších ročníků. Opět někdy narážím na nesouhlas části pedagogů a studentů. U pedagogů jde o nevoli, že jim někdy studenti chybí v hodinách, u studentů o nevoli u těch, kteří považují práci na projektech za přítěž. Těch je mi líto, neboť rezignují na své vzdělávání a jejich cílem je si vysedět maturitní vysvědčení a dostat se k němu s co nejmenším úsilím. Svým přístupem však škodí jen sami sobě.

Studentský klub

Založení Studentského klub jsem uvedl již ve své vizi, s kterou jsem v roce 2002 vstupoval do konkursu na místo ředitele školy. Od té doby se Studentský klub stále rozvíjí za pomoci Rady rodičů, studentských správců a v poslední době i IT oddělení školy.

Wi-Fi

V loňském roce skončila Wi-Fi na prvním místě s 203 hlasy. Letos byla uvedena v polovině případů. Ne, nezhoršila se, jen je tento trend jasným důkazem, že pokud si na nějakou věc zvykneme, považujeme ji za chvíli za samozřejmost a už si ji tolik nevážíme. Před rokem byla Wi-Fi zrekonstruována díky mimořádné dotaci zřizovatele ve výši 1,6 milionu korun, od té doby výborně slouží.

Někteří učitelé, pedagogický sbor

Dohromady by tyto dva odkazy získaly 150 hlasů a skončily na čtvrtém místě. Bohužel ne vždy hodnotí studenti kladně celý pedagogický sbor. Více se k učitelům vyjádřím u slabých stránek školy. Jedno však uvedu již zde. Vážím si každého učitele, který ještě ve školství zůstává, přesto, jak se k tomuto povolání chová společnost i všechny doposud ustanovené vlády. Ještě jsem nezažil vládu, pro kterou by školství nebylo dle proklamací prioritou (přece se sluší to říkat), ale pro kterou by bylo prioritou skutečnou. Opak je pravdou, vzdělání obecně a učitelé jsou mnohdy až to poslední, co nejvyšší státní představitelé řeší. Stav pedagogických sborů, úroveň jejich digitální gramotnosti a počet učitelů je však téma na celý román, ne na jednu odrážku při vyhodnocování anket.

Certifikáty

Již tradičně se certifikáty objevují mezi silnými stránkami školy. Považuji pro studenty za vhodné, aby jich získali co nejvíce, pokud na to mají vědomosti. Mohou se jim hodit, až budou někde žádat o práci.

Prestiž, pověst školy

Před mnoha roky se na škole objevil dle mého nešvar, když se někteří začali vysmívat slovu „prestižní“ a vysmívat se mé hrdosti na školu, její zaměstnance a studenty. Je na každém, jak si dokáže vážit věcí kolem nás, ale i jak si dokáže vážit sebe sama. Kdo si neváží sebe, většinou si neváží ani ostatních a neváží si ani toho, co má k dispozici. Proč, tak na to si musí odpovědět každý sám. Mohu zde zopakovat, že jsem hrdý jak na školu jako instituci, tak na mnoho jejích zaměstnanců i studentů, kteří významně pomáhají pověst a prestiž školy udržovat či ještě vylepšovat.

Spolupráce se školami a firmami

I díky nedostatku zaměstnanců na trhu práce vzrostl zájem firem o střední školy. Objevují se nabídky na dlouhodobou spolupráci a zapojení studentů do různých projektů. Takový přístup zaznamenávám rovněž od některých vysokých škol. Spolupráce však probíhá i se školami základními. Jen těch středních není mnoho, byť jsem spolupráci mnohým opakovaně nabízel. Nejspíš však v nás vidí pouze svého konkurenta.

Zde musím poděkovat absolventům a studentům, kteří se spolu se mnou zúčastní jednání s našimi sociálními partnery a mnohdy se stávají koordinátory domluvené spolupráce. Díky tomu můžeme mít spolupracujících subjektů více, absolventi a studenti naopak získávají velmi cenné zkušenosti při těchto jednáních či při organizaci společných aktivit.

Volitelné předměty (VOP)

Byl bych rád, kdyby se podařilo během prvního a druhého ročníku u studentů položit základy jejich odbornosti a ukázat jim směr, kterým by se mohli ubírat. Od třetího ročníku by se mohli více věnovat těm oblastem, pro které mají talent nebo které je baví. Což jde i za pomoci volitelných předmětů.

Problém však nastává s jejich obsazením učiteli, neboť jde většinou o vysoce specializované odbornosti a nalézt lektora na stálý úvazek je téměř nemožné. Velký dík patří našim absolventům, většinou studentům vysokých škol, kteří tyto volitelné předměty vyučují. Díky nim se mohou studenti rozvíjet. Ale i pro lektory má jejich přístup významný přínos, získají velmi cenné zkušenosti se vzděláváním jiných, což mohou později uplatnit ve své profesní kariéře.

Stálý rozvoj školy

Snažím se, abychom příliš nepokulhávali za nesmírně dynamicky se rozvíjejícím oborem IT. Opět se tak děje nejen za pomoci aktivních a uvědomělých pedagogů, ale i za pomoci absolventů a dokonce i některých studentů. Zde se třeba vyslovit poděkování zřizovali, který naši činnost podporuje i mimořádnými dotacemi, bez nichž bychom mnohé naše aktivity nemohli realizovat.

Opět je pravdou, že ne každý s mým postupem souhlasí, mnozí jsou uspokojeni s tím, co již máme a nemají touhu se zlepšovat, věci modernizovat. Což je dle mého především jejich škoda, jedno zda jde o zaměstnance či studenty. Když je šance a když na to mám schopnosti, je škoda toho nevyužít.

Zájezdy do zahraničí

Pro někoho výborná věc, pro někoho trn v oku. Jistě, pokud student vycestuje do zahraničí, chybí v hodině. Za pedagoga se musí suplovat. I proto se snažím, aby doprovod, co nejvíce je to možné, zajišťovali naši absolventi.

Já osobně poznávání jiných krajů a mravů podporuji. Za minulé školní roky vždy do zahraničí vycestovalo přes dvě stovky studentů, dost často si sami vybrali cíl své cesty a také si ji zaplatili. Respektive nejspíš jejich rodiče.

Venkovní hřiště

Osm let jsem se snažil zajistit vybudování venkovního hřiště, podával různé granty, žádal o mimořádnou dotaci. Nenechal jsem se otrávit neúspěchy svého počínání, nerezignoval jsem. Podařilo se, a díky mimořádné dotaci zřizovatele máme nejen venkovní hřiště, ale i opravenou druhou část dvora se zařízením na cvičení, nový přístřešek pro převlékání, ale i pro parkování kol a motorek.

Poloha školy

Jistě je poloha školy v centru města významná, stejně jako dopravní dostupnost metrem, tramvajemi, autobusy i vlaky. Vždyť třetina studentů denně dojíždí a někteří i padesát kilometrů.

Zapojení studentů do chodu školy

Jsem velmi rád, že se zapojení studentů do chodu školy již stalo tradicí. Když jsem krátce po svém uvedení do funkce zorganizoval první kulatý stůl, pedagogové i studenti se na sebe podezřívavě dívali a vůbec netušili, jak se při takové příležitosti mají chovat. Nyní už je naprosto přirozené, že se scházejí společně a bez zábran otevřeně debatují. Za což jsem velmi rád. Někteří studenti zastupují školu i při jednání se sociálními partnery či se stávají koordinátory této spolupráce.

Otázka číslo 2:

Napište maximálně pět věcí, které považujete za slabé stránky školy.

Celkové výsledky:

Slabé stránky školy

ODPOVĚDI

4.R

3.R

2.R

SUMA


Někteří učitelé

55

43

40

138

Plus 4U

23

36

14

73

Záchody

14

5

9

28

Mnoho schodů

9

10

3

22

Rozvrh

3

15

2

20

Zdražení v bufetu

5

7

8

20

IT oddělení, neochota

12

4

3

19

Malá šatna, botníky

6

8

4

18

není klimatizace, vedro

6

3

9

18

Není výtah

1

11

5

17

Málo dívek

2

6

8

16

Komentář ke slabým stránkám školy:

Pokud se podíváme na uvedené slabé stránky školy a jejich četnost, musíme si po pravdě přiznat, že skutečně má škola podle studentů jedinou významnou slabou stránku a tou jsou výkony a přístup některých učitelů. Další uváděné slabé stránky nijak významně neovlivňují ani pedagogický proces, ani klima na škole, a ani nevadí většímu počtu studentů.

Někteří učitelé

Při slavnostním zahájení školního roku jsem vyzval, abychom se bavili otevřeně. Tak tedy otevřeně. Pedagogický sbor má s externisty a absolventy, kteří pracují na částečný úvazek, celkem šedesát členů. Připomínky a stížnosti se týkají tak deseti z nich, z toho sedmi opakovaně. Ty samé nedostatky jim vyčítá už minimálně třetí generace studentů, nejde tedy o nějaké chvilkové antipatie. Jde o necelých 17% členů pedagogického sboru, a vlastně se mezi nimi nevyskytují žádní mladí učitelé, absolventi školy, naopak jde ve většině případů o velmi zkušené a starší pedagogy.

Celkem 150 studentů považuje pedagogický sbor či některé učitele za silnou stránku školy, téměř stejný počet považuje některé učitele za slabou stránku. Mnozí uvedli v anketách obojí. Domnívám se, že mají pravdu. Zároveň však znovu připomínám, že je třeba si vážit každého, kdo je za současných společenských podmínek ochotný se věnovat vzdělávání mladé generace, ať je již různě úspěšný či má pro pedagogické povolání různě silné vlohy.

Obecně se dá konstaatovat, že kritizovaní pedagogové mají, velmi korektně řečeno, slabý tah na branku. Studenti jim vytýkají nízkou autoritu, nezájem o výuku i o ně, nezáživný a nudný výklad. Bohužel zmiňovaní pedagogové, ač se výhrady opakují, buď nemají chuť anebo schopnost svůj přístup změnit. Příkladem za všechny budiž jeden nejmenovaný pedagog, kterého mají studenti jako člověka rádi, ale za učitele ho nechtějí, neboť si nedokáže ve třídě udržet pořádek a výuka tak za moc nestojí. Jeho povaha však nedovoluje kritizovaný přístup změnit.

Já, ale ani můj zástupce pan Nechanický, který je za běžný pedagogický proces zodpovědný, s tím nemůžeme nic dělat. Brání nám v tom zákoník práce a také fakt, že i kdybychom se s některým méně výkonným a vstřícným učitelem domluvili na ukončení pracovního poměru, není ho kým nahradit. Můžeme tak jen na tyto učitele apelovat a snažit se jim poradit, jak výukový proces zlepšit, učinit ho zajímavějším, jak navázat komunikaci se studenty, udržet si kázeň a podobně.

Na závěr bych chtěl znovu připomenout, že většina pedagogů je studenty hodnocena kladně, cení si jejich zájmu, jejich způsobu komunikace, přístupu. Tito pedagogové dělají škole dobré jméno a poskytují studentům mnohem víc, než jim přikazuje pracovní smlouva.

Plus 4U

Kritika neintuitivního ovládání Virtuální školy a její složitost se již tradičně objevuje ve slabých stránkách školy. Studenti mají pravdu, na druhé straně jde o firemní systém a až v nějaké firmě budou pracovat, budou si muset na tamní informační a komunikační systém zvyknout. To samé platí pro vysoké školy. Možná studenty potěším, když uvedu, že bychom rádi v dohledné době přešli na systém Moodle.

Záchody

Je třeba si uvědomit, že na škole je 634 studentů a více než 70 zaměstnanců. Většina je mužského pohlaví. To znamená, že na záchody na jednotlivá patra připadá více než 200 osob. Proto se občas stane, že i během dne dojde mýdlo či papír, byť obojí každé ráno údržbáři doplňují. Domluvil jsem se s nimi, že stav toalet budou pravidelně kontrolovat i kolem poledne.

Mnoho schodů, není výtah

Výtah je sice plánován, ale i kdyby zde byl, těžko dopraví do vyšších pater o desetiminutové přestávce či při příchodu do školy stovky studentů a zaměstnanců. Ale ruku na srdce, dělá opravdu takový problém mladé generaci vyjít „pár“ schodů?

Rozvrh

Smekám před svým zástupcem panem Nechanickým, který dává rozvrh dohromady. Vzhledem ke značnému množství externistů a absolventů, ale i vzhledem k volitelným předmětům, které jdou přes ročník, není vůbec snadné ho sestavit. Jistě, některé třídy ho mají „libovější“, jiné poněkud komplikovanější. Tak snad v příštím školním roce …

Zdražení v bufetu

Pokud je jednou z uváděných slabých stránek školy, že se v bufetu zdražil párek v rohlíku o dvě koruny, tak to asi není pro školu tak špatné vysvědčení, co myslíte?

IT oddělení, neochota

Před několika roky žádné IT oddělení neexistovalo a pedagogové na IT si museli spravovat učebny sami. Nyní IT oddělení máme, pracují v něm absolventi školy, a to dost často i do nočních hodin, o víkendech i o svátcích. Bohužel tuto jejich velmi cennou službu pedagogům i studentům někteří vidět nechtějí, další je bohužel i pomlouvají. Já osobně si práce IT oddělení vážím. Možná jsou někdy pánové dost unavení, přetížení, a tak mohou působit i nevstřícně či podrážděně, ale věřte, odvádějí pro školu skvělou a mnohými hodně nedoceněnou práci.

Malá šatna, botníky

V tom mají studenti pravdu, ale opravdu s tím nic udělat nemohu. To by se musely vytvořit šatny ve sklepě a taková rekonstrukce by stála mnoho a mnoho milionů korun.

Není klimatizace, vedro

Bohužel mají studenti opět pravdu. Pokud slunce pálí, tak ve čtvrtém patře v počítačových učebnách je hodně nevlídné prostředí z pohledu horka a dusna. Nezbývá než doufat, že zřizovatel využije prostředky z EU na klimatizaci svých mnoha starších budov. Opět by šlo o mnoho a mnoho milionů korun.

Málo dívek

Oproti minulému školnímu roku se počet dívek na naší škole zvýšil o 43 %. To zní velmi krásně, nemyslíte? Hůř to již vypadá v číslech, z 23 dívek jejich počet stoupl na 33. Což v počtu 634 studentů není zase tak velká sláva. Takže výzva i pro studenty, použijte své osobní kouzlo na akcích jako jsou Schola Pragensis či Dny otevřených dveří a třeba bude zase o něco lépe.

Otázka číslo 5

Jak hodnotíte nabízené aktivity školy a možnost nadstandardního vzdělávání studentů? Zakroužkujte příslušnou známku, přitom vycházejte z klasické klasifikace.  

 

Celkové výsledky:

Jak hodnotíte nabízené aktivity školy a nadstandardní vzdělávání?

ODPOVĚDI

4.R

3.R

2.R

SUMA


výborné

47

45

83

175

chvalitebné

59

63

63

185

dobré

26

19

6

51

dostatečné

4


4

8

nedostatečné

1

1


2


Průměrná známka

1,93

1,82

1,56

1,76


Komentář k tabulce výše:

Tak nevím. Je výše uvedené hodnocení dobré či špatné vysvědčení? Jistě kladně mohu hodnotit, že jen pár asi poněkud zapšklých jedinců dalo známku dostatečná či dokonce nedostatečná. Bohužel mi v anketách trochu chybí, co by ti, co aktivity školy hodnotí chvalitebně a především dobře, považovali za vhodné zlepšit.

Možná bych apeloval na studenty, aby se při hodnocení aktivit naší školy a přístupu ke studentům pobavili se svými vrstevníky z jiných středních škol. Zda na nich ředitel stráví každoročně na začátku školního roku 20 hodin na besedách se všemi třídami, další desítky hodin pak vyhodnocováním studentských anket, zda ho názory studentů skutečně zajímají. Zda mají na škole nejen aktivní Studentskou radu, ale také Studentský spolek či Lady´s Club. Zda jsou zváni ke kulatým stolům, kde se podílejí na rozvoji školy, na jednáních se sociálními partnery. Zda mají možnost se zapojovat do různých projektů a jak vůbec vypadá projektová výuka u nich. Zda mají možnost se po skončení studia zapojit do chodu školy v pozici spolupracujících absolventů a dále se tím rozvíjet, byť z trochu jiné stránky. Pokud by tak studenti učinili a porovnali zjištěné informace, možná by pak byli při hodnocení naší školy shovívavější.

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.