Ing. Radko Sáblík

Osobní stánky ředitele školy

Vyhodnocení ředitelských anket - září 2020

Jako tradičně jsem osobně vyhodnotil ankety, které mi vyplnili studenti na závěr besed. Vytvořil jsem tabulky a převedl do elektronické podoby všechny informace od studentů. Následně budou v úterý všechny ankety skartovány, jak jsem slíbil studentům.

Jako vždy mají ankety svou veřejnou a neveřejnou část. Veřejnou částí je přehled silných a slabých stránek školy, vyjádření k zapojení do aktivit a projektů školy. Ta je uvedena níže. Neveřejnou částí jsou připomínky k výuce, návrhy na zlepšení a vzkazy řediteli. Jde o 28 stránek textu od studentů a 9 stránek od učitelů. Ty v tištěné podobě obdrží management školy k dalšímu využití, tj. zástupci ředitele, vedoucí předmětových komisí a vedoucí odborných oddělení školy. Ti mají pokyny níže, jak s těmito citlivými údaji zacházet.

Ani letos nebyla žádná anketa znehodnocena. Za to jsem na studenty pyšný a velice si vážím důvěry studentů i ochoty mnohých z nich své názory vyjevit. Byť jsou třeba kritické k mé osobě. Děkuji za velký počet pozitivních a motivačních vzkazů.

Vzhledem i k situaci s online výukou, položil jsem letos velmi podobné otázky i pedagogickému sboru, abych si mohl udělat názor, jak některé věci vidí studenti a jak učitelé. Jelikož jsem vždy pro otevřenost, níže tyto odpovědi veřejně porovnávám.

Jako vždy platí základní zásady pro práci s anketami, takže je níže připomínám. Především, jak nakládat s neveřejnou částí anket a také jak jejich výsledky komunikovat směrem ke studentům. Ne každému se musí líbit, nicméně vyjadřují nějaký stav, jedno, zda je založen na relevantních či irelevantních informacích.

Pokyny pro management školy:

 • je zakázáno informace z anket šířit mimo školu
 • pracovníci zvolí vhodnou formu, jak připomínky probrat se svými konkrétními podřízenými, kterých se týkají, cílem je zlepšit danou situaci, nikoli nikoho trestat či skandalizovat


Pokyn pro všechny zaměstnance školy:

 • je zakázáno informace z anket šířit mimo školu
 • je zakázáno rozebírat ankety se studenty bez předchozího projednání a souhlasu ředitele školy (ten ho může udělit, pokud usoudí, že debata se studenty o daném problému pomůže situaci vyřešit)
 • porušení tohoto nařízení bude považováno za hrubé porušení pracovních povinností s odpovídajícími důsledky


4.A – 30 x

4.B – 30 x

4.C – 28 x                   celkem 145 anket

4.K – 27 x

4.L – 30 x


3.A – 29 x                                   

3.B – 27 x

3.C – 29 x                   celkem 138 anket                                        

3.K – 29 x

3.L – 24 x


2.A – 31 x

2.B – 30 x

2.C – 29 x                   celkem 142 anket

2.K – 26 x

2.L – 26 x

celkem 425 anket


Učitelské ankety        celkem 41 anket                                                      


Statistika nuda je …

Sice se říká, že statistika je správný součet nesprávných čísel, ale na druhé straně nám může poskytnout zpětnou vazbu a naznačit nálady v sociální skupině, v našem případě mezi studenty druhých až čtvrtých ročníků a mezi učiteli. Dále jsou podrobně rozebrány odpovědi na jednotlivé otázky po třídách i ročnících, a také vždy uvedeno, jak odpovídali učitelé. Já se však předtím v následujících několika bodech pokusím shrnout některé výsledky a případně k nim přidat svůj komentář.

Silné stránky z pohledu studentů a učitelů

Je logické, že každá sociální skupina má trochu jiný náhled, daný svým postavením v systému školy, nicméně v našem případě se shodují poměrně dost. Nuže, podívejme se na nejsilnější stránky školy z pohledu obou sociálních skupin.


Učitelé                                                                                    Studenti

Vybavení školy                                                          Vybavení školy

Kvalitní studenti                                                       Velké množství aktivit pro studenty, projekty

Velké množství aktivit pro studenty, projekty          Bufet

Ředitel, vedení, stálá snaha o rozvoj školy               Ředitel, vedení, stálá snaha o rozvoj školy

Nový výukový program, MVOP, DVOP, obory      Nový výukový program, MVOP, DVOP, obory

PR školy


Jak se tedy zdá, pedagogové ocenili kvalitu studentů, ti zase kvalitu bufetu, jinak se na dalších čtyřech nejsilnějších stránkách školy shodli.

Za sebe chci této příležitosti využít a poděkovat za přímo projevenou důvěru od 37% učitelů a 40% studentů. Také mě velmi těší, že obě sociální skupiny oceňují i věci, které osobně propaguji či přímo zajišťuji, tedy shánění prostředků na vybavení školy či změny v systému výuky, přístupu ke studentům, podporu jejich aktivního zapojení do chodu školy, do projektů apod. Tato shoda pedagogů a studentů mě velice těší a zároveň ji beru jako závazek, abych v těchto aktivitách pokračoval.

A pro pobavení jeden osobní vzkaz od studenta druhého ročníku: „Vypadáte jako skřítek, ale cool skřítek.“

Slabé stránky z pohledu studentů a učitelů

Učitelé                                                                                   Studenti

Klima na škole, nejednotný sbor                               Někteří učitelé

Mnoho studentů ve třídách                                       Dočasné omezení šaten, botníky

Někteří učitelé                                                           Rozvrh

Chybí kmenové třídy                                                Virtuální škola

Ředitel, vedení školy                                                 Některé třídy, vybavení, vzhled

Absence jednotného informačního portálu

Vybavení neodborných učeben


U učitelů jsem uvedl na pátém místě tři definované slabé stránky, které tak shodně označilo 12,2% z nich. Když se na oba sloupce podíváme, tak opět v něčem panuje shoda. U studentů problém s některými učiteli označilo 31,3% z nich, tedy téměř třetina. U učitelů 22% z nich trápí nesoulad v jejich sociální skupině. Což logicky neuniklo ani studentům, ti si také všimli nejednotnosti pedagogického sboru a faktu, že ne všichni pedagogové podporují moji vizi výuky pro 21. století. O tom se zmínili ve svých vyjádřeních v anketách. Studenti rovněž některým učitelům často vyčítají jejich permanentní negativní naladění, nevstřícnost, neochotu. Ale uvědomují si, že se to zdaleka netýká všech učitelů. Ba naopak, mnohé jiné ve svých vyjádřeních velmi oceňují.

Za sebe mohu říci, že těch 12,2% učitelů, kteří mě považují za slabou stránku školy, chápu. Byli celí život zvyklí na jistý styl výuky, jistá pravidla, jisté zvyky, a já jim to vše nyní bourám. Jistě se mohu v mnohém mýlit, ale jeden fakt se opravdu oddiskutovat nedá. Společnost se mění, a s tím se mění i požadavky na vzdělání absolventů. A já na rozdíl od těchto pedagogů mám možnost hovořit velmi často s úspěšnými podnikateli, zaměstnavateli, od těch korporátních až po menší firmy. A od nich vím, co po svých zaměstnancích požadují. Nebo proč se dokázali jiní prosadit jako úspěšní živnostníci či podnikatelé.

Také někteří učitelé do ankety napsali, že studenti sem přicházejí s velkým očekáváním a někteří jsou pak zklamáni, neboť ne vše je tak, jak očekávali. Mají pravdu, otázkou však je, kdo tato jejich očekávání zklame. Na Dnech otevřených dveří představuji svou vizi, ale po pravdě a otevřeně říkám, že ne všichni učitelé ji sdílejí, ale že se je snažím přesvědčit.

Každý rok vidím první ročníky na Poznávacím kempu, vidím jejich nadšení a touhu se něco naučit. Drtivá většina z nich je motivována na sobě pracovat, vzdělávat se, být aktivní. Pak ale zasednou do lavic … Pokud nevyužijeme tohoto jejich původního nadšení, nedokážeme jejich vnitřní motivaci udržet a podporovat, koho je to vina?

Z porovnání anket za dlouhé roky je patrné, že nadšení a vnitřní motivace na sobě pracovat u studentů klesá s jejich věkem. Naopak v jejich pohledu přibývá skepse, rezignace, ztrácejí jiskru. Co za tím je, se můžeme jen dohadovat. Za prvé to může být obecné nastavení naší společnosti, které je negativistické, šíří kolem sebe tzv. „blbou náladu“. Ta může pohltit i je, nežijí ve vzduchoprázdnu. Za druhé studenti dospívají, přicházejí osobní i profesní starosti, mnozí začínají navazovat první vážné vztahy a mnozí se zapojují do práce, ve formě nejen příležitostných brigád. Ale také svůj podíl může mít fakt, že někteří z nás místo pozitivního přístupu kolem sebe šíří negativní náladu a ta ovlivňuje studenty nejen v daném předmětu, ale i v jejich životních postojích. Když někomu budete opakovaně říkat, že je všechno špatně, že nic nemá cenu, tak vám to nakonec uvěří, a logicky rezignuje. I na váš předmět, pochopitelně.

Zakončím citací studenta druhého ročníku: „Naštvaní učitelé hned při příchodu do třídy předají negativní energii.“ V takovém prostředí se fakt blbě pracuje, a člověk musí být fakt silná osobnost, aby tomu nepodlehl.

Podporujeme svého šerifa?

V souvislosti s předchozí otázkou bych si teď dovolil porovnat, jak přistupují k mojí vizi vzdělávání pro 21. století studenti a učitelé. Posuďme sami u následných řádek. U učitelů jsem přidal ještě kolonku částečně souhlasím a podporuji, neboť to někteří z nich k otázce připsali.


Učitelé                                                                                                                      Studenti

65,85%                       S vizí ředitele se ztotožňuji a podporuji ji                 75,53%

  7,32%                       Je mi to jedno                                                            21,65%

  9,76%                       S vizí ředitele nesouhlasím                                          2,12%

  9,76%                       Částečně s vizí ředitele souhlasím    

Poznámka: Pokud nesedí součet procent, tak proto, že někteří na otázku neodpověděli.  

Pokud tedy připočtu u učitelů těch 10%, kteří se mnou souhlasí částečně, tak učitelé i studenti ze tří čtvrtin moje představy o vzdělávání pro 21. století sdílejí, a jen 10% učitelů a 2% studentů s touto vizí jednoznačně nesouhlasí. Dalším je to jedno. U studentů předpokládám, že těch 20% z nich prostě chce jen získat maturitní vysvědčení a neřeší, jaké znalosti a dovednosti si ze školy odnese a jak je později bude moci v reálném životě využít.

Jak jsou učitelé a studenti na Smíchovské SPŠ spokojeni?

Je pochopitelně obtížné se trefit do stupnice pěti známek, abych tím vyjádřil své pocity, nicméně něco nám tyto údaje říkají. A jelikož jsem vyhodnocoval všechny ankety, tak vím ještě jednu zásadní věc. Ti učitelé a ti studenti, kteří vyjádřili menší spokojenost se svým pobytem na Smíchovské SPŠ, byli značně negativističtí i při hodnocení dalších otázek. „Rozdávali“ pětky či čtyřky technické podpoře i učitelům, respektive studentům, hanili své kolegy.

Když teď napíši, že pokud se na Smíchovské SPŠ někdo fakt trápí a všichni jsou proti němu, nenachází zde žádnou pozitivní věc, tak může kdykoli odejít jinam, tak budu okamžitě nařčen, že vyhazuji učitele či studenty. Ale tak to přece není. Pokud jsem někde nešťastný, tak bych s tím měl něco dělat. Buď se zamyslet sám nad sebou, zda je svět kolem mě opravdu tak černý, anebo přijmout výzvu, vykročit ze své komfortní zóny. Asi mi každý rozumí.

I zde si pomohu vzkazem studenta druhého ročníku, který mi v anketě věnoval: „Jak to děláte, že jste furt tak vysmátý a pozitivní? Nějaké rady?“

Mohu říci jediné. Mám obrovské štěstí, že dělám práci, která mě fakt baví a naplňuje. A přes různé okopávání kotníků a občasné píchnutí kudličkou do zad, vidím v té práci smysl, a i když mi je skoro šedesát let, pořád před sebou mám další výzvy, další cíle. A kolem sebe skvělé spolupracovníky z řad učitelů, absolventů a studentů. Jejich pozitivní naladění mě ovlivňuje, já se na ně snažím působit stejně a všem doporučuji totéž. Nenechte se otrávit a zůstaňte pozitivní. Pak se budete cítit lépe a budete také vysmátí.

Učitelé                                                                                   Studenti

34,15%           Výborně                                             29,65%

34,15%           Chvalitebně (velmi dobře)                 52,47%

17,07%           Dobře                                                 12,47%

  9,76%           Dostatečně                                           3,53%

  4,88%           Nedostatečně                                       0,71%


Pochopitelně bych si jako ředitel přál, aby zde byl každý student i zaměstnanec spokojený na 100%, jako člověk s jistými životními zkušenostmi vím, že to není možné.

Pokud má někdo ze zaměstnanců či studentů problém, se kterým bych mu mohl pomoci, tedy kromě toho, že bych ho potěšil tím, že bych odstoupil či se vzdal svých vizí, tak jsem připravený si s ním promluvit a věc řešit. Aby se i on mohl cítit na Smíchovské SPŠ o něco šťastnější.

Jak moc jsou studenti a učitelé aktivní?

Někteří studenti si moje výzvy k aktivitě a převzetí zodpovědnosti za své vzdělávání vykládají mylně, že za aktivitu považuji jen tu, která souvisí se školou a jejími projekty. I když to opakuji trvale, tak bohužel tento mýtus setrvává, a bohužel ho šíří i někteří kolegové učitelé, kterým leží v žaludku, že studenti dělají i něco jiného, kromě studia jejich předmětu.

Následná čísla však ukazují, že aktivních studentů a učitelů je opravdu značné množství, a také ukazují jeden fakt, na který se zapomíná. A totiž ten, že škola již není dávno hlavním zdrojem informací, že pokud se chci stát odborníkem, musím na sobě usilovně pracovat a využívat i neformálního studia a samostudia. A zde jsou čísla opravdu výborná, ať již z pohledu studentů či učitelů. Což je ale správně, zvláště u oborů vzdělávání na naší škole. Celoživotní vzdělávání je nezbytné pro všechny. Význam neformálního vzdělávání a samostudia roste, ať se nám to líbí či nelíbí. Formální vzdělávání na to musí reagovat, a je jedno, zda na ZŠ, SŠ či VŠ. Musí studentovi poskytnout základy znalostí a dovedností, na kterých bude stavět, a musí mu umožnit se rozvíjet v těch oblastech, na které má talent a předpoklady.

Učitelé                                                                                                                      Studenti

14,63%           Závodně sportuji                                                                    25,18%

  9,76%           Vykonávám funkci trenéra či vedoucího                              13,65%

  7,32%           Věnuji se kultuře, účast v kapele                                           10,59%

19,51%           Pracuji na brigádách mimo IT                                               44,24%

17,07%           Pracuji na brigádách v oblasti IT                                          19,06%

19,51%           Provozuji živnost nebo podnikání                                           6,12%

26,83%           Pracuji na částečný úvazek v jiné organizaci                          7,76%

29,27%           Jsem zapojený do projektů školy                                          10,12%

60,98%           Věnuji se rozvoji pomocí neformálního vzdělávání             45,41%

70,73%           Věnuji se rozvoji pomocí samostudia                                   45,18%

  0,00%           Kromě klasické výuky nic nedělám a chci to změnit            16,71%

  7,73%           Kromě klasické výuky nic nedělám a nechci to změnit          5,41%

Musím se přiznat, že jako ředitel školy jsem z těchto údajů nadšený. Ty určitě nenasvědčují o tom, že by učitelé či studenti na Smíchovské SPŠ byli pasivní a chtěli životem jen bezbolestně proplouvat. Těší mě i skoro 17% studentů druhých až čtvrtých ročníků, kteří mají chuť vzít svůj osud do vlastních rukou. Jsem jim připravený v tom pomáhat.

A pak tu máme více jak 160 zatím velmi vnitřně motivovaných studentů prvních ročníků. Snad tohoto jejich rozpoložení dokážeme využít.  


Jak se vidí studenti a učitelé navzájem?

V páté otázce jsem nechal „oznámkovat“ činnost učitelů a studentů druhou sociální skupinou, jak podle nich obstáli v době online výuky. A nyní se můžeme podívat, jak jsou k sobě „přísní“. Docela to jde, ne?


Učitelé                                                                                   Studenti

10,26%           Výborně                                             12,47%           

43,59%           Chvalitebně (velmi dobře)                 53,18%           

33,33%           Dobře                                                 25,65%           

12,82%           Dostatečně                                           7,06%                                  

  0,00%           Nedostatečně                                       0,71%             

Vyhodnocení anket po sociálních skupinách, po třídách

Otázka číslo 1:

Napište maximálně pět věcí, které považujete za silné stránky školy.

Celkové výsledky ze září 2020:

Silné stránky školy

ODPOVĚDI

2.R

3.R

4.R

SUMA


Vybavení školy

67

73

97

237

Velké množství aktivit pro studenty, projekty

62

54

84

200

Bufet

67

62

55

184

Ředitel, vedení, stálá snaha o rozvoj školy

52

50

66

168

Nový výukový program, MVOP, DVOP, obory

47

36

45

128

Pedagogický sbor

21

26

38

85

Mladí učitelé

15

23

30

68

Někteří učitelé

17

22

27

66

Přístup ke studentům, komunikace

15

15

19

49

Prestiž, pověst školy

19

15

10

44

Studentský klub

15

10

15

40


Výsledky učitelé:

Silné stránky školy
Vybavení školy

22

Kvalitní studenti, jejich počet

19

Velké množství aktivit pro studenty, projekty

16

Ředitel, vedení, stálá snaha o rozvoj školy

15

Nový výukový program, MVOP, DVOP, obory

13

PR školy, DOD

13

Poloha školy

12

Prestiž, pověst školy

11

Neomezené možnosti variací výuky

8

Pedagogický sbor

7

Přístup ke studentům, komunikace

7

Velký zájem žáků o studium na škole

7

Výsledky po ročnících:

2. ročník:

Silné stránky školyODPOVĚDI

2.A

2.B

2.C

2.K

2.L

SUMA

Vybavení školy

25

19

24

15

14

97

Velké množství aktivit pro studenty, projekty

21

9

14

18

22

84

Ředitel, vedení, stálá snaha o rozvoj školy

17

16

11

14

8

66

Bufet

12

19

16

4

4

55

Nový výukový program, MVOP, DVOP, obory

11

10

9

12

3

45

Pedagogický sbor

5

12

14

4

3

38

Mladí učitelé

11

7

4

6

2

30

Někteří učitelé

9

4

4

7

3

27

Přístup ke studentům, komunikace

1

5

4

5

4

19

Studentský klub

5

1

5

1

3

15


3. ročník

Silné stránky školy
ODPOVĚDI

3.A

3.B

3.C

3.K

3.L

SUMA

Vybavení školy

17

8

22

18

8

73

Bufet

14

23

17

5

3

62

Velké množství aktivit pro studenty, projekty

15

7

12

11

9

54

Ředitel, vedení, stálá snaha o rozvoj školy

12

10

9

9

10

50

Nový výukový program, MVOP, DVOP, obory

11

5

10

7

3

36

Pedagogický sbor

10

3

1

7

5

26

Mladí učitelé

5

3

8

4

3

23

Někteří učitelé

3

5

9

2

3

22

Prestiž, pověst školy

2

2

4

5

2

15

Přístup ke studentům, komunikace

4

2

3

2

4

15

PR školy, DOD


6

4

1

3

14

Studentský klub

3

1

5

1


104. ročník

Silné stránky školyODPOVĚDI

4.A

4.B

4.C

4.K

4.L

SUMA

Bufet

14

7

14

16

16

67

Vybavení školy

18

14

9

12

14

67

Velké množství aktivit pro studenty, projekty

14

16

9

13

10

62

Ředitel, vedení, stálá snaha o rozvoj školy

9

11

12

10

10

52

Nový výukový program, MVOP, DVOP, obory

13

12

11

9

2

47

Pedagogický sbor

5

4

1

6

5

21

Prestiž, pověst školy

1

10

4

2

2

19

Někteří učitelé

1

4

3

5

4

17

Studentský klub

4

4

3

4


15

Mladí učitelé

3

2

5

4

1

15

Přístup ke studentům, komunikace


4

4

3

4

15


Otázka číslo 2:

Napište maximálně pět věcí, které považujete za slabé stránky školy.

Celkové výsledky září 2020Slabé stránky školy

ODPOVĚDI

2.R

3.R

4.R

SUMA


Někteří učitelé

35

41

57

133

Dočasné omezení šaten, botníky

27

17

13

57

Rozvrh

18

9

10

37

Virtuální škola

5

13

18

36

Některé třídy, vzhled, vybavení

9

12

12

33

Schody

16

8

8

32

Chybí kmenové třídy

22

1

6

29


Výsledky učitelé:

Slabé stránky školy
Klima na škola, nejednotný sbor

9

Mnoho studentů ve třídách

8

Někteří učitelé

7

Chybí kmenové třídy

6

Ředitel, vedení školy

5

Absence jednotného informačního portálu

5

Vybavení neodborných učeben

5


Výsledky po ročnících:

2. ročník:

Slabé stránky školy
ODPOVĚDI

2.A

2.B

2.C

2.K

2.L

SUMA

Někteří učitelé

17

10

9

14

7

57

Virtuální škola


10

3

5


18

Dočasné omezení šaten, botníky

2

1

8

1

1

13

Vzhled školy uvnitř, vybavení některých tříd


111

12

Rozvrh

5

1

3

1


10


3. ročník:

Slabé stránky školy
ODPOVĚDI

3.A

3.B

3.C

3.K

3.L

SUMA

Někteří učitelé

8

9

12

6

6

41

Dočasné omezení šaten, botníky

1

8


6

2

17

Marek Kohel 4.A


13
13

Virtuální škola


3

5

4

1

13

Vzhled některých tříd, vybavení

3

4


1

4

12


4. ročník:

Slabé stránky školy
ODPOVĚDI

4.A

4.B

4.C

4.K

4.L

SUMA

Někteří učitelé

4

4

7

11

9

35

Dočasné omezení šaten, botníky

3

11

5

1

7

27

Chybí kmenovky


1

11


10

22

Rozvrh

9

3

4

2


18

Schody

3


5

7

1

16

Přístup k internetu, Wifi


7


1

4

12

Marek Kohel

11

11


Otázka číslo 3

Jak hodnotíte online výuku na Smíchovské SPŠ ze strany technického zabezpečení?

(zaškrtněte známku jako v klasickém hodnocení, 1 – výborně, … 5 – nedostatečně)

Celkové vyhodnocení

ODPOVĚDI

2.R

3.R

4.R

SUMA


Výborně

18

16

16

50

Chvalitebně

72

49

49

170

Dobře

40

46

48

134

Dostatečně

9

20

28

57

Nedostatečně

2

6

1

9


Průměrné hodnocení

2,69

2,64

2,33

2,54


Vyhodnocení učiteléVýborně

8

Chvalitebně

14

Dobře

8

Dostatečně

7

Nedostatečně

3Průměrné hodnocení

2,58


Vyhodnocení po třídách

2. ročník

ODPOVĚDI

2.A

2.B

2.C

2.K

2.L

SUMA
Výborně

4

6

3

1

4

18

Chvalitebně

17

11

12

13

19

72

Dobře

9

9

11

8

3

40

Dostatečně

1

4

2

2


9

Nedostatečně
2


2
Průměrné hodnocení

2,23

2,37

2,42

2,65

1,96

2,33


3. ročník

ODPOVĚDI

3.A

3.B

3.C

3.K

3.L

SUMA
Výborně

6

3

4


3

16

Chvalitebně

13

9

8

12

7

49

Dobře

8

8

8

13

9

46

Dostatečně

1

4

9

2

4

20

Nedostatečně

1

3


1

1

6
Průměrné hodnocení

2,24

2,81

2,76

2,71

2,71

2,64


4. ročník

ODPOVĚDI

4.A

4.B

4.C

4.K

4.L

SUMA
Výborně

6

2

1

4

3

16

Chvalitebně

16

8

9

12

4

49

Dobře

8

9

9

8

14

48

Dostatečně


8

8

3

9

28

Nedostatečně


3

14
Průměrné hodnocení

2,07

3,07

2,96

2,37

2,97

2,69


Otázka číslo 4

Jak hodnotíte online výuku na Smíchovské SPŠ ze strany učitelů?

(zaškrtněte známku jako v klasickém hodnocení, 1 – výborně, … 5 – nedostatečně)

Celkové vyhodnocení

ODPOVĚDI

2.R

3.R

4.R

SUMA


Výborně

11

22

20

53

Chvalitebně

82

63

81

226

Dobře

42

36

31

109

Dostatečně

5

13

12

30

Nedostatečně

0

3

0

3


Průměrné hodnocení

2,29

2,36

2,24

2,30


Vyhodnocení učitelé

Jak hodnotíte online výuku na Smíchovské SPŠ ze strany studentů?

(zaškrtněte známku jako v klasickém hodnocení, 1 – výborně, … 5 – nedostatečně)Výborně

4

Chvalitebně

17

Dobře

13

Dostatečně

5

Nedostatečně

0Průměrné hodnocení

2,49


Vyhodnocení po třídách

2. ročník

ODPOVĚDI

2.A

2.B

2.C

2.K

2.L

SUMA
Výborně

1

4

1

2

3

11

Chvalitebně

19

15

20

15

13

82

Dobře

10

9

7

8

8

42

Dostatečně

1

22

5

Nedostatečně


0
Průměrné hodnocení

2,43

2,30

2,21

2,24

2,35

2,29


3. ročník

ODPOVĚDI

3.A

3.B

3.C

3.K

3.L

SUMA
Výborně

5

2

8

6

1

22

Chvalitebně

14

10

11

14

14

63

Dobře

8

7

7

7

7

36

Dostatečně

2

5

3

2

1

13

Nedostatečně


21

3
Průměrné hodnocení

2,24

2,81

2,31

2,17

2,46

2,36


4. ročník

ODPOVĚDI

4.A

4.B

4.C

4.K

4.L

SUMA
Výborně

4

9

3

1

3

20

Chvalitebně

23

18

19

13

8

81

Dobře

2

2

5

7

15

31

Dostatečně

1

1

1

5

4

12

Nedostatečně


0
Průměrné hodnocení

2,00

1,83

2,14

2,62

2,80

2,24


Otázka číslo 6

Každé pondělí zasílá ředitel školy studentům informace o škole, z provozu, z hospodaření, z proběhlých jednáních, o projektech školy. Prosím, zaškrtněte níže správnou odpověď.

Celkové vyhodnocení

ODPOVĚDI

2.R

3.R

4.R

SUMA


Čtu pravidelně a celé

0

1

8

9

Čtu pravidelně co mě zajímá

36

30

35

101

Čtu občas

55

44

48

147

Čtu výjimečně

45

53

44

142

Ještě nikdy jsem se do nich nepodíval

5

10

11

26


Vyhodnocení učiteléČtu pravidelně a celé

11

Čtu pravidelně co mě zajímá

26

Čtu občas

3

Čtu výjimečně

1

Ještě nikdy jsem se do nich nepodíval

0


Vyhodnocení po třídách

2. ročník

ODPOVĚDI

2.A

2.B

2.C

2.K

2.L

SUMA
Čtu pravidelně a celé


0

Čtu pravidelně co mě zajímá

15

6

3

8

4

36

Čtu občas

9

10

14

11

11

55

Čtu výjimečně

6

12

10

7

10

45

Ještě nikdy jsem se do nich nepodíval

1

2

1


1

5


3. ročník

ODPOVĚDI

3.A

3.B

3.C

3.K

3.L

SUMA
Čtu pravidelně a celé

1

1

Čtu pravidelně co mě zajímá

11

3

2

7

7

30

Čtu občas

10

7

11

11

5

44

Čtu výjimečně

8

9

16

9

11

53

Ještě nikdy jsem se do nich nepodíval


8


2


10


4. ročník

ODPOVĚDI

4.A

4.B

4.C

4.K

4.L

SUMA
Čtu pravidelně a celé

1

2

1

1

3

8

Čtu pravidelně co mě zajímá

6

8

6

9

6

35

Čtu občas

15

7

7

8

11

48

Čtu výjimečně

7

9

10

10

8

44

Ještě nikdy jsem se do nich nepodíval

1

4

4


2

11


Otázka číslo 7

Ředitel školy se v rámci své vize snaží na Smíchovské SPŠ o změnu stylu výuky směrem k většímu podílu aplikací znalostí, vyváženému poměru výuky znalostí a dovedností, zapojení různých metod do výuky s ponížením frontální výuky, využívání projektové výuky, zážitkové výuky, s podporou individuálního rozvoje studentů v jejich silných stránkách a talentu. Prosím, zaškrtněte správnou odpověď.

Celkové vyhodnocení

ODPOVĚDI

2.R

3.R

4.R

SUMA


Ztotožňuji se a podporuji ji

115

105

101

321

Je mi to jedno

27

31

34

92

Nesouhlasím s ní

0

1

8

9


Vyhodnocení učiteléZtotožňuji se a podporuji ji

27

Ztotožňuji se a podporuji ji částečně

4

Je mi to jedno

3

Nesouhlasím s ní

4


Vyhodnocení po třídách

2. ročník

ODPOVĚDI

2.A

2.B

2.C

2.K

2.L

SUMA
Ztotožňuji se a podporuji ji

26

22

24

24

19

115

Je mi to jedno

5

8

5

2

7

27

Nesouhlasím s ní


0


3. ročník

ODPOVĚDI

3.A

3.B

3.C

3.K

3.L

SUMA
Ztotožňuji se a podporuji ji

24

16

24

21

20

105

Je mi to jedno

5

9

5

8

4

31

Nesouhlasím s ní


1
1


4. ročník

ODPOVĚDI

4.A

4.B

4.C

4.K

4.L

SUMA
Ztotožňuji se a podporuji ji

21

20

25

18

17

101

Je mi to jedno

7

9

3

6

9

34

Nesouhlasím s ní

13

4

8


Otázka číslo 8

Mnoho studentů vykonává i další činnosti nad rámec klasické výuky. Prosím, zaškrtněte správnou odpověď. Může jich být zaškrtnuto i více.

 1. Závodně sportuji.
 2. Vykonávám funkci trenéra ve sportu či vedoucího v nějakém spolku pro mládež.
 3. Věnuji se kultuře v nějaké organizaci, včetně vlastní kapely.
 4. Pracuji na brigádách mimo oblast IT.
 5. Pracuji jako brigádník v oblasti IT, včetně dohod o provedení práce.
 6. Provozuji živnost nebo podnikání.
 7. Pracuji na částečný úvazek v nějaké organizaci.
 8. Jsem zapojený (á) do některého z mnoha školních projektů či do Studentské rady, studentských spolků.
 9. Věnuji se svému rozvoji v rámci neformálního vzdělávání.
 10. Věnuji se svému rozvoji v rámci samostudia nad rámec požadované klasické výuky.
 11. Kromě klasického studia nic zatím nedělám, ale chtěl (a) bych to v tomto školním roce změnit.
 12. Kromě klasického studia nic nedělám a nehodlám to změnit.

Celkové vyhodnocení

ODPOVĚDI

2.R

3.R

4.R

SUMA


Závodně sportuji

37

30

40

107

Trenér nebo vedoucí

15

18

25

58

Kultura, kapela

15

17

13

45

Brigády mimo IT

56

59

73

188

Brigády v rámci IT

16

27

38

81

Živnost, podnikání

6

6

14

26

Částečný úvazek v nějaké organizaci

8

13

12

33

Zapojený do aktivit školy, projektů

9

10

24

43

Využívám neformální vzdělávání

58

53

82

193

Vzdělávám se samostudiem

57

66

69

192

Nic nedělám, chci to změnit

38

24

9

71

Nic nedělám, nechci to změnit

5

9

9

23


Vyhodnocení učiteléZávodně sportuji

6

Trenér nebo vedoucí

4

Kultura, kapela

3

Brigády mimo IT

8

Brigády v rámci IT

7

Živnost, podnikání

8

Částečný úvazek v nějaké organizaci

11

Zapojený do aktivit školy, projektů

12

Využívám neformální vzdělávání

25

Vzdělávám se samostudiem

29

Nic nedělám, chci to změnit

0

Nic nedělám, nechci to změnit

2


Vyhodnocení po třídách

2. ročník

ODPOVĚDI

2.A

2.B

2.C

2.K

2.L

SUMA
Závodně sportuji

8

4

8

6

11

37

Trenér nebo vedoucí

1

1

3

5

5

15

Kultura, kapela


2

5

3

5

15

Brigády mimo IT

10

8

14

11

13

56

Brigády v rámci IT

2

1

6

6

1

16

Živnost, podnikání

1

2

1

1

1

6

Částečný úvazek v nějaké organizaci

1

3

3


1

8

Zapojený do aktivit školy, projektů

2

1

1

3

2

9

Využívám neformální vzdělávání

11

8

11

12

16

58

Vzdělávám se samostudiem

13

11

11

19

3

57

Nic nedělám, chci to změnit

15

10

5

4

4

38

Nic nedělám, nechci to změnit3

1

1

5


3. ročník

ODPOVĚDI

3.A

3.B

3.C

3.K

3.L

SUMA
Závodně sportuji

4

5

9

4

8

30

Trenér nebo vedoucí

3

5

3

4

3

18

Kultura, kapela

3

8

3

2

1

17

Brigády mimo IT

15

11

13

9

11

59

Brigády v rámci IT

5

7

5

9

1

27

Živnost, podnikání

1


3

1

1

6

Částečný úvazek v nějaké organizaci

5

1

3

1

3

13

Zapojený do aktivit školy, projektů

4

2

1

2

1

10

Využívám neformální vzdělávání

8

9

15

5

16

53

Vzdělávám se samostudiem

16

15

11

16

8

66

Nic nedělám, chci to změnit

9

1

4

6

4

24

Nic nedělám, nechci to změnit

2

4

2

1


9


4. ročník

ODPOVĚDI

4.A

4.B

4.C

4.K

4.L

SUMA
Závodně sportuji

7

7

8

9

9

40

Trenér nebo vedoucí

3

4

5

5

8

25

Kultura, kapela

2

3

6

1

1

13

Brigády mimo IT

10

14

16

14

19

73

Brigády v rámci IT

10

10

7

8

3

38

Živnost, podnikání

4

2

3

2

3

14

Částečný úvazek v nějaké organizaci


3

2

3

4

12

Zapojený do aktivit školy, projektů

2

3

8

5

6

24

Využívám neformální vzdělávání

14

19

17

18

14

82

Vzdělávám se samostudiem

19

13

17

11

9

69

Nic nedělám, chci to změnit

2

2

1

1

3

9

Nic nedělám, nechci to změnit

3

1

4

1


9


Otázka číslo 9

Jak jsem na Smíchovské SPŠ spokojený (á).

            (zaškrtněte známku jako v klasickém hodnocení, 1 – výborně, … 5 – nedostatečně)

Celkové vyhodnocení

ODPOVĚDI

2.R

3.R

4.R

SUMA


Výborně

57

33

36

126

Chvalitebně

65

77

81

223

Dobře

11

18

24

53

Dostatečně

5

7

3

15

Nedostatečně

1

2

0

3


Průměrné hodnocení

1,95

2,04

1,76

1,92


Vyhodnocení učiteléVýborně

14

Chvalitebně

14

Dobře

7

Dostatečně

4

Nedostatečně

2Průměrné hodnocení

2,17


Vyhodnocení po třídách

2. ročník

ODPOVĚDI

2.A

2.B

2.C

2.K

2.L

SUMA
Výborně

10

13

17

12

5

57

Chvalitebně

16

14

7

12

16

65

Dobře

1

1

2

2

5

11

Dostatečně

2

2

15

Nedostatečně

1

1
Průměrné hodnocení

1,93

1,73

1,51

1,62

2,00

1,76


3. ročník

ODPOVĚDI

3.A

3.B

3.C

3.K

3.L

SUMA
Výborně

14

3

5

6

5

33

Chvalitebně

13

12

21

16

15

77

Dobře


8

2

6

2

18

Dostatečně

1

3

1

1

1

7

Nedostatečně

1

1
2
Průměrné hodnocení

1,69

2,52

1,97

2,07

1,96

2,04


4. ročník

ODPOVĚDI

4.A

4.B

4.C

4.K

4.L

SUMA
Výborně

12

8

3

11

2

36

Chvalitebně

13

16

22

12

18

81

Dobře

4

4

2

4

10

24

Dostatečně

1

1

13

Nedostatečně


0
Průměrné hodnocení

1,80

1,93

2,04

1,74

2,27

1,95


Mníšek pod Brdy, neděle 27. září 2020                    Zpracoval Ing. Radko Sáblík, ředitel školy

# Tagy článku
We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.